Scroll Top

Anke

Anke

Dommeren afsiger som regel dom i sagen i samme retsmøde, som du møder i. Kan dommeren ikke afsige dom samme dag, skal dommen afsiges senest en uge efter, medmindre særlige omstændigheder gør det påkrævet.

Når der er afsagt dom i sagen, modtager du en kopi af dommen fra retten.

Sammen med dommen modtager du en vejledning om anke. Normalt har du krav på at få din sag behandlet i både byret og landsret. Hvis du ikke er enig i byrettens afgørelse, kan du derfor anke sagen til landsretten.

Hvem kan anke
Anke kan kun iværksættes af sagens parter, hvilket vil sige dig og anklagemyndigheden. En forurettet i en sag, har således ikke mulighed for at anke. Ankebeføjelsen er personlig, hvorfor din forsvarsadvokat ikke kan anke dommen, hvis du er uenig i at sagen skal ankes.
Det gælder også selvom, der er åbenlyse fejl i dommen. Forsvarsadvokaten kan alene rådgive dig om muligheden for at anke og vurderer sagens udfald, hvis sagen ankes.

Er du under 18 år, er det din værge, som kan beslutte om sagen skal ankes.

Hvordan ankes
Hvis du har en forsvarsadvokat, vil forsvarsadvokaten vejlede dig om reglerne om anke. Det er endvidere forsvarsadvokatens opgave, at søge for at anke for dig.

Hvis du i samråd med din forsvarsadvokat har besluttet dig for at anke, skal dette ske inden ankefristens udløb.
Meddelelsen om anke kan ske umiddelbart i forlængelse af dommens afsigelse, hvor anken vil blive ført til retsbogen. Du kan også via din forsvarsadvokat anke ved at meddelelse det skriftligt til anklagemyndigheden eller byretten. Du eller din forsvarsadvokat skal oplyse begrundelsen for anken.

Hvis anklagemyndigheden ønsker at anke sker det ved, at statsadvokaten inden ankefristens udløb meddeler dig, at dommen ankes. Der stilles ikke krav om, at meddelelsen skal ske personligt. Meddelelsen om anke kan således ske til din forsvarsadvokat

Begrundelsen for anken skal normalt være angivet i ankemeddelelsen, men hvis særlige grunde taler herfor, kan landsretten tillade, at ankegrunden først meddeles efter ankefristens udløb.

Frister
En afsagt dom skal på et tidspunkt være endelige, således at parterne i sagen og omverden kan indstille sig på dommen. Anke skal derfor normalt iværksættes inden for visse frister, som ikke kan fraviges, heller ikke selvom du og anklagemyndigheden aftaler det. Anker du eller anklagemyndigheden efter ankefristens udløb, vil anken normalt blive afvist.

Ankefristen er normalt 14 dage efter dommens afsigelse. Fristen regnes i hele dage, således at weekend og helligdage tæller med. Der tages ikke hensyn til hvornår på dagen en dom er afsagt. Der regnes i hele dage. Har du ikke modtaget dommen under retsmødet fordi du ikke har været tilstede, vil dommen efterfølgende blive meddelt dig, og i så fald vil fristen regnes fra de tidspunkt, du modtager dommen.

Hvis du eller anklagemyndigheden har anket dommen, vil den anden part ligeledes have mulighed for at kontraanke. Fristen for kontraanke er 14 dage efter, at den anden part har anket.

Anke helt eller delvist
Du kan anke en dom helt eller delvis, hvis du ønsker. Anklagemyndigheden kan også anke en dom om frifindelse helt eller delvis til domfældelse.

Angår anken beviserne for din skyld, vil en hel ny retssag finde sted for landsretten, med en ny prøvelse af sagens bevisligheder.

En anke kan også være fordi, at du og din forsvars advokat eller anklagemyndigheden har vurderet, at byretten har anvendt loven forkert, eller staffen er uforholdsmæssig høj eller lav i forhold til den begående forbrydelse.

Endvidere kan en anke omhandle, om byretten har begået rettergangsfejl under sagens behandling.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.