Scroll Top

Erstatning

Erstatning for strafferetlig forfølgning

Har du været anholdt eller varetægtsfængslet som led i en strafferetlig forfølgelse, kan du have ret til erstatning, hvis påtale opgives eller du frifindes. Du kan også have ret til erstatning, hvis du har været udsat for andre straffeprocessuelle indgreb.

Erstatning ydes for økonomisk skade samt for lidelse, tort, ulempe og forstyrrelse eller ødelæggelse af stilling og forhold.

Erstatning kan helt nægtes eller nedsættes, hvis du selv har givet anledning til den foranstaltning, som du ønsker erstatning for.

Strafferetlig forfølgelse
Den nærmere afgrænsning af begrebet strafferetlig forfølgning er ikke endeligt fastslået. Men følgende indgreb er omfattet af begrebet: anholdelse, varetægtsfængsling, ransagning, beslaglæggelse, politiets læsning af dine breve, mails, sms, e. Lign., visitation og personundersøgelse.

Sigtelse og tiltale, herunder din tilstedeværelse i afhøring ved politiet og retsmøder i retten, er ikke strafferetlig forfølgelse. Meget lange afhøringer og sigtelser, der opleves så belastende og krænkende, at de kan betegnes som indgreb, kan dog medføre erstatning.

Erstatning for anholdelse og varetægtsfængsling
Der skal som udgangspunkt ydes erstatning, hvis du har været anholdt eller varetægtsfængslet, og du ikke er skyldig i den tiltale, som anklagemyndigheden har rejst, og retten derfor har frifundet dig. Det er således underordnet, om politiet har haft en begrundet mistanke mod dig, så længe, du ikke selv er skyld i mistanken. Det er også underordnet, hvorfor der sker frifindelse eller påtaleopgivelse.

Erstatningsberegningen for frihedsberøvelse er:
Kortvarige anholdelser (op til og med 10 min.) 950 kr.
0-5 timer 2.800 kr.
5-10 timer 4.100 kr.
10-15 timer 5.500 kr.
15-24 timer 7.000 kr.
i mere end et døgn 7.000 kr.
Hvert påbegyndt efterfølgende døgn 850 kr.

Taksterne reguleres hvert år.

Visitation
Der udbetales som udgangspunkt ikke erstatning for kortvarige (mindre end 10 minutter), resultatløse visitationer, og ransagning i tilknytning hertil.

Ved visitationer og ransagninger i tilknytning hertil, der har varet mere end 10 minutter, er taksten for anholdelse inden for det første døgn.

Ransagning
Taksten for ransagning er 1.300 kr.

En ransagning, der er foretaget hos dig i forbindelse med en samtidig frihedsberøvelse, giver ikke ret til særskilt erstatning.

Legemsundersøgelser mv.
Der ydes som udgangspunkt ikke erstatning for en legemsundersøgelse, der foretages i forbindelse med en frihedsberøvelse. Såfremt der er tale om en særlig indgribende legemsundersøgelse, som f.eks. rectalundersøgelser og undersøgelser af kønsorganer, ydes der dog særskilt erstatning herfor, selv om indgrebet sker under en frihedsberøvelse.

Legemsbesigtigelser, der indebærer fuldstændig eller delvis egentlig afklædning, ligestilles erstatningsmæssigt med særlig indgribende legemsundersøgelser. Såfremt der alene sker opknapning af en skjorte eller opsmøgning af ærmer og bukseben, ydes der ikke erstatning.

Taksten for legemsundersøgelser 1.300 kr.

Konfrontation
Taksten for konfrontation 1.300 kr.
Der ydes ikke erstatning for konfrontation, der foretages under frihedsberøvelse.

Telefonaflytning mv.
Taksten for telefonaflytning 950 kr.
Taksten for rumaflytning 1.900 kr.

Erstatning trods domfældelse
Du kan også få erstatning selvom du domfældes (findes skyldig), hvis du har været varetægtsfængslet længere tid end den straf, du idømmes.

Medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende i den konkrete sag, bør du som udgangspunkt ydes erstatning, hvis den anvendte frihedsberøvelse under straffesagens behandling overstiger den idømte fængselsstraf med mere end 15 procent.

Hvordan
Du skal fremsætte dit erstatningskrav inden to måneder efter, at sagen mod dig er afsluttet.

Det er anklagemyndigheden, der vurderer, om du er berettiget til erstatning. Hvis du ikke er enig i anklagemyndighedens afgørelse, kan du få den prøvet i retten.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.