Scroll Top

Forretningsbetingelser

forretningsbetingelser

Følgende gælder for de opgaver, Nikolajsen Advokatfirma påtager sig, medmindre andet konkret aftales skriftligt.​​

1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

​Nikolajsen Advokatfirma, CVR-nummer 37517992,er et personligt ejet firma med advokat Jesper Nikolajsen som eneejer. Firmaet er etableret på følgende adresser:

Ved stranden 22. 4.th.
9000 Aalborg

Store Torv 9
8000 Aarhus​

Rugvang 40, 2. sal
5210 Odense NV

Stationsparken 24, 2. tv.
2600 Glostrup

Vi kan kontaktes på telefonnummer 70 70 71 12 samt på e-mailadressen info@nikolajsen.nu

Alle advokater ved Nikolajsen Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

2. FORTROLIGHED
Samtlige medarbejdere hos Nikolajsen Advokatfirma er underlagt tavshedspligt og enhver oplysning fra eller vedrørende en klient behandles fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.​

3. MODTAGELSE AF SAGER
Nikolajsen Advokatfirma er ikke pligtig at påtage sig opgaver for en klient.​

4. OPGAVENS UDFØRELSE
Som klientens uafhængige rådgiver varetager Nikolajsen Advokatfirma klients interesser grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettiget hensyn til klienten kræver. Nikolajsen Advokatfirma er kun ansvarlige over for den direkte klient for den rådgivning, der er ydet. Nikolajsen Advokatfirma rådgiver ikke om skatte- og afgiftsforhold eller revisions- og bogføringsforhold, samt anden rådgivning der kræver faglig ekspertise.​

5. OPBEVARING AF SAGSAKTER
Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning og vi opbevarer sagsakterne i højst 5 år fra sagens afslutning.​

6. UDTRÆDELSE AF SAGEN
Nikolajsen Advokatfirma forbeholder sig ret til umiddelbart at afslutte advokatbistanden, hvis kredittiden på vores fakturaer overskrides. Nikolajsen Advokatfirma forbeholder sig endvidere ret til at udtræde af en sag, hvis Nikolajsen Advokatfirma ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, herunder ved interessekonflikt eller inhabilitet, eller hvis Nikolajsen Advokatfirma mener, at det er i parternes interesse at samarbejdet ophører.​

7. INTERESSE- ELLER LOYALITETSKONFLIKT
​Når Nikolajsen Advokatfirma påtager sig en opgave, har Nikolajsen Advokatfirma sikret sig, at der ikke foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt. Forholdene under varetagelsen af en sag kan ændre sig, og hvis inhabilitet eller interessekonflikt opstår, kan det medføre, at Nikolajsen Advokatfirma må frasige sig sagen igen.

8. HONORAR OG BETALING
​Inden arbejdes start vil du modtage en pris eller overslag på det arbejde, som det er aftalt, at Nikolajsen Advokatfirma skal udføre for dig. I enkelte tilfælde vil det ikke være muligt, at give en pris eller overslag på det arbejde, Nikolajsen Advokatfirma skal udfører. I så fald faktureres Nikolajsen Advokatfirma arbejde for den medgåede tid. Nikolajsen Advokatfirmas timetakst er kr. 2.250 inkl. moms for advokaterne og kr. 1.800 inkl. moms for advokatfuldmægtige. Nikolajsen Advokatfirmas arbejde omfatter alle sagsrelaterede ekspeditioner, herunder eksempelvis brevkorrespondance, e-mailkorrespondance, telefonsamtaler, dokumentudarbejdelse, møder, deltagelse i retssager og transport. Nikolajsen Advokatfirma´s honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.​

9. FAKTURERING OG DEPOSITUM
​Nikolajsen Advokatfirma fakturerer løbende eller når opgaven er afsluttet. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler. Nikolajsen Advokatfirma anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger, samt indbetaling af kr. 5.000 i depositum, medmindre andet er aftalt.

10. IDENTITETSSOPLYSNINGER OG HVIDVASKNING AF PENGE
​Nikolajsen Advokatfirma er som alle andre advokatvirksomheder omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. I sager der involverer pengetransaktion har Nikolajsen Advokatfirma pligt til at indhente identitetsoplysninger om klienten.

11. ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRINGSDÆKNING
Nikolajsen Advokatfirma er ansvarlig for sin juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Nikolajsen Advokatfirmas klientmæssige ansvar er begrænset til maksimalt DKK 2.5 millioner pr. opgave. Nikolajsen Advokatfirmas ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab. Ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup og alle advokat ved Nikolajsen Advokatfirma er omfattet af ansvarsforsikringen og garantiordningen. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Nikolajsen Advokatfirma, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos Nikolajsen Advokatfirma er beskikket af Justitsministrriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

12. KLIENTKONTO, INDSKYDERGARANTI MV.
Nikolajsen Advokatfirma har klientkonto i Sydbank og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroet midler blive indsat i dette pengeinstitut.

I tilfælde af Sydbanks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. DKK 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes fuldt ud indskud af købesum, der indtil 9 måneder fra indsættelsen er deponeret i henhold til forudgående købsaftale, og indskud af provenu af lån med pant i fast ejendom finansieret ved realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer eller særligt dækkede obligationer indtil 9 måneder fra indsættelsen af beløbet, ved nybyggeri dog indtil 2 år​.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

13. LOVVALG OG VÆRNETING
​Med mindre andet er aftalt, er vores rådgivning altid underlagt og ydet i henhold til dansk lovgivning.

Tvister i forhold til rådgivning eller anden juridisk bistand udøvet af Nikolajsen Advokatfirma, herunder i relation til indholdet af nærværende forretningsbetingelser, skal indbringes for Retten i Odense som aftalt værneting.

14. TILSYN OG KLAGER
Advokaterne hos Nikolajsen Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og
disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder
de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes
på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager over advokaters adfærd og salærberegning behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside.

Kontakt

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København, men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak, så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder. Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.