Scroll Top

Drab og drabsforsøg

DRAB OG DRABSFORSØG

Forsvarsadvokaten er ført store sager om drab og drabsforsøg. Sagerne er ofte komplekse, hvorfor det er vigtigt, at du benytter en specialist. Mislykkes det at slå en anden person ihjel, kaldes det drabsforsøg.

HVAD ER DRABSFORBRYDELSER?
Manddrab eller drab beskriver de forbrydelser, som består i at forvolde en andens død. Udtrykkene anvendes både om uagtsomme og forsætlige forhold, som er behandlet i Straffelovens §§ 237 – 239 og 241. Ved både de forsætlige og uagtsomme drab gælder, at de er fuldbyrdet, når et menneske er afgået ved døden, og dette er forårsaget af gerningsmandens retsstridige forhold.

Indtræder døden ikke, kan forsæt til dens indtræden i stedet begrunde straf for drabsforsøg. Er der derimod ikke vilje til, at personen skal dø, kan der i stedet blive tale om forsøg på drab, men der kan være hjemmel til at straffe for forsætlig eller uagtsom farefremkaldelse.

STRAFFELOVENS § 237
I Straffelovens § 237 drejer sig om forsætligt drab. Heri ligger betegnelsen for de drab, hvor gerningsmanden har haft vilje til at slå et andet menneske ihjel. Der findes nogle specielle former for forsætligt drab, herunder eksempelvis barnedrab i Straffelovens § 238 og drab efter begæring af den der dræbes i Straffelovens § 239.

STRAF:
Forsætligt drab er den groveste forbrydelse, hvorfor maximumsstraffen er fængsel på livstid, mens minimumsstraffen er 5 års fængsel. Straffen er normalt fængsel i 12 år men kan stige, hvis drabet har været særligt bestialsk og/eller man senere har skadet liget. Dræber man flere personer, er straffen fængsel i 16 år eller livstid.

STRAFFELOVENS § 241
Efter Straffelovens § 241 straffes den, der uagtsomt forvolder en andens død. Ved uagtsomhed forstås den situation, hvor gerningsmanden har dræbt en person ved ikke at udvise fornøden agtpågivenhed, men dog ikke har haft vilje til at dræbe vedkommende. Bestemmelsen anvendes navnlig i sager, hvor der er sket grove færdselsforseelser begået under kørsel med motorkøretøj. Dette kan eksempelvis være spirituskørsel, hastighedsovertrædelser eller uforsvarlige svingninger over vejen. Disse forhold vil samtidig udgøre en overtrædelse af færdselsloven. Også på andre måder vil der være særlovbestemmelser, der rammer de pågældende forhold på grund af deres uforsvarlighed, herunder eksempelvis sygeplejersker, læger, farmaceuter og flere andre.

STRAF:
Er der ikke tale om spiritus, narkotika eller vanvidskørsel vil straffen normalt være bøde og en betinget frakendelse af førerretten. Er der tale om spiritus, narkotika eller vanvidskørsel vil straffen være op til flere års fængsel og frakendelse af førerretten.

DRABSFORSØG
Dør personen ikke, kan man dømmes for forsøg på drab efter § 237.
STRAF:
Det klare udgangspunkt ved strafudmålingen for drabsforsøg er seks års fængsel.

STRAFFELOVENS §§ 237 – 239 OG 241
§237: Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid.

§ 238: Dræber en moder sit barn under eller straks efter fødselen, og det må formodes, at hun har handlet i nød, af frygt for vanære eller under påvirkning af en ved fødselen fremkaldt svækkelse, forvirring eller rådvildhed, straffes hun med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2. Er forbrydelsen ikke fuldbyrdet, og har handlingen ikke påført barnet skade, kan straf bortfalde.

§ 239: Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil 3 år.

§ 241: Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 10 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, særligt hensynsløs kørsel eller de groveste hastighedsovertrædelser, anses dette som en særligt skærpende omstændighed.

ERFAREN FORSVARSADVOKAT I DRABSSAGER OG SAGER OM DRABSFORSØG
Er du sigtet eller tiltalt i en sag om drab eller drabsforsøg anbefaler vi, at du benytter en forsvarsadvokat med speciale i netop dette område. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi omfattende erfaring med netop sager om drab og drabsforsøg, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er tiltalt eller sigtet. Du kan kontakte os på 7070 7112.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.