Scroll Top

Hæleri og ulovlig omgang med hittegods

Hæleri og ulovlig omgang med hittegods

Som forsvarsadvokat er vi vant til sager vedrørende hæleri og sager om ulovlig omgang med hittegods. Idet disse sagstyper ofte omhandler, hvorvidt du har været i god eller ond tro, er det vigtigt at rådgives af en dygtig forsvarsadvokat. Det bemærkes, at det stadig er hæleri, hvis du efterfølgende kommer i ond tro, fordi du opdager, at du er i besiddelse af hælervarer.

HVAD ER ULOVLIG OMGANG MED HITTEGODS?
For ulovlig omgang med hittegods straffes i medfør af Straffelovens § 277 den, som tilegner sig noget, som ikke er i nogens varetægt, eller som ved ejerens forglemmelse eller på lignende tilfældig måde er kommet i gerningsmandens varetægt. Ved tilegnelse skal forstås, at gerningspersonen har benyttet tingen i en længere periode, foretaget dispositioner over tingen, nægter at have tingen i sin besiddelse eller ved blot at undlade at oplyse, at man har tingen i sin varetægt.
Det vil altså sige, at man også kan straffes for ulovlig omgang med hittegods, såfremt at man eksempelvis tilegner sig tabte ting, glemte ting eller ting, der er efterladt på tilfældige steder efter at have været genstand for tyveri.

STRAF:
Der er stor forskel på straffen for hæleri, og de største straffe gives for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Straffen vil afhænge af værdien af hittegodset, men der vil normalt idømmes bødestraf. Er der tale om værdier over 10.000 kroner, vil der idømmes fængselsstraf.

STRAFFELOVENS § 277:
§277: For ulovlig omgang med hittegods straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding tilegner sig en fremmed rørlig ting, som ikke er i nogens varetægt, eller som ved ejerens forglemmelse eller på lignende tilfældig måde er kommet i gerningsmandens varetægt.

HVAD ER HÆLERI?
I medfør af Straffelovens § 290 kan der straffes for hæleri. Hæleri består i at skaffe sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse. Forud for hæleriet skal der således være begået en af følgende forbrydelser forinden: tyveri, ulovlig omgang med hittegods, røveri, underslæb, bedrageri, mandatsvig, afpresning, narkotikakriminalitet eller skyldnersvig. For at man kan blive dømt for hæleri forudsættes det hermed, at tiltalte ikke er ansvarlig for hovedforbrydelsen, og at handlingen ligger efter dennes fuldbyrdelse. De typiske eksempler på hæleri er køb af stjålne varer, eller hvor man hjælper en gerningsmand med at gemme stjålne genstande. Det skal dog anføres, at Straffelovens § 290 gælder, uanset fra hvilken lovovertrædelse udnyttet stammer.

STRAF:
Straffen vil afhænge af værdien. Der kan blive tale om bødestraf. Såfremt værdien er over 10.000 kroner, vil det normalt medføre fængselsstraf – nogle gange flere års fængsel.

STRAFFELOVENS § 290:
For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse, medmindre forholdet er omfattet af § 290 a

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 3. Straf efter denne bestemmelse kan ikke pålægges den, som modtager udbytte til sædvanligt underhold fra familiemedlemmer eller samlever, eller den, der modtager udbytte som normalt vederlag for sædvanlige forbrugsvarer, brugsting eller tjenester.

FORSVARSADVOKAT TIL SAGER OM HÆLERI OG ULOVLIG OMGANG MED HITTEGODS
Er du sigtet eller tiltalt i en sag om hæleri eller om ulovlig omgang med hittegods anbefales det, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i disse sagstyper. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi massiv erfaring med netop sager om hæleri og om ulovlig omgang med hittegods, så tøv ikke med at kontakte os, hvi du er tiltalt eller sigtet. Du kan kontakte os på 7070 7112.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.