Scroll Top

Hærværk

Hærværk

Hvis du er sigtet eller tiltalt for hærværk, skal du vælge den rigtige forsvarsadvokat. Din forsvarsadvokat i en sag om hærværk skal være opmærksom på, at straffen i disse sager ofte dømmes efter hvor stor økonomisk skade person har forvoldt.

HVAD ER HÆRVÆRK?
I henhold til Straffelovens § 291, stk.1 straffes den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden. Bestemmelsen omfatter såvel genstande uden økonomisk værdi som genstande med en økonomisk værdi. Det betyder, at man eksempelvis kan dømmes for hærværk, såfremt at man borttager private breve eller lignende, selvom at disse er uden økonomisk værdi. Bestemmelsen omhandler udelukkende hærværk på andre personers ting, og det er således ikke strafbart som hærværk at ødelægge sine egne ting. Der kræves som hovedregel forsæt, dvs. at man har haft til hensigt at ødelægge, beskadige eller bortskaffe tingen. Det er dog undtagelsesvist muligt at blive straffet for hærværk på baggrund af grov uagtsomhed, dvs. hvor man ikke har haft til hensigt at ødelægge, beskadige eller bortskaffe tingen, men hvor man har handlet særdeles uforsvarligt.

STRAF:
Straffen vil typisk være bødestraf, men i grove tilfælde ved ødelæggelse for store værdier, vil der være tale om fængselsstraf – i nogle tilfælde i flere år. Graffiti vil normalt altid medføre fængselsstraf.

STRAFFELOVENS § 291:
§ 291. Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

Stk. 2. Øves der hærværk af betydeligt omfang eller af mere systematisk eller organiseret karakter, eller er gerningsmanden tidligere fundet skyldig efter nærværende paragraf eller efter § 180, § 181, § 183, stk. 1 og 2, § 184, stk. 1, § 193 eller § 194, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

Stk. 3. Forvoldes skaden under de i stk. 2 nævnte omstændigheder af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 4. Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og 2 skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at hærværk er begået mod ting, der tjener til at forebygge eller bekæmpe kriminalitet.
Det skal ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 og 2 endvidere indgå som skærpende omstændighed, at forholdet er begået mod ting, der tilhører en af de i § 119 nævnte personer, når gerningen har baggrund i den forurettedes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv.

FORSVARSADVOKAT MED SPECIALE I SAGER OM HÆRVÆRK
Hos forsvarsadvokaten anbefaler vi, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i sager om hærværk. Vi har vi bred erfaring med netop sager om hærværk, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er tiltalt eller sigtet. Du kan kontakte os på 7070 7112.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.