Scroll Top

Injurier og ærekrænkelse

INJURIER OG ÆRESKRÆNKELSER

Injurier er en begrænsning i ytringsfriheden, og er en betegnelse for ærekrænkelser som bl.a. dækker over nedsættende og fornærmende udtalelser eller handlinger mod andre personer. Ærekrænkelserne kan både være verbale og skriftlige f.eks. på de sociale medier (digital ærekrænkelse.)
Idet vi i Danmark har ytringsfrihed, er der er en tålegrænse for, hvornår noget kan anses for ærekrænkelse.

HVAD ER ÆRESKRÆNKELSER?
En persons ære omfatter dels vedkommendes omdømme blandt andre mennesker, dels vedkommendes følelse af værd. Det skal nævnes, at æresbegrebet er relativt, idet det kan variere, hvad forskellige personer anser for ærekrænkende. Injurier er en betegnelse, som anvendes for ærekrænkelser. Ærekrænkelser reguleres i Straffelovens § 267, stk.1, hvorefter det kan forekomme i to former, herunder 1) som fornærmelige ord eller handlinger og 2) som sigtelser for agtelsesforringende forhold. Det kræves yderligere, at en person på en af de nævnte måder krænker en andens ære, dvs. at det skal have en krænkende virkning. Ved bedømmelse af dette tages udgangspunkt i en almen målestok, og under hvilke omstændigheder udtalelsen er faldet.
F.eks. vil det typisk være injurierende, hvis du enten beskylder en person for usandheder eller beskylder en person for noget, som ikke er bevist. Modsat vil det ikke være injurierende at kalde en anden for dum eller påstå, at den anden ikke kan regne eller lave mad.

STRAF:
Der vil typisk være tale om bødestraf, men der kan også idømmes fængselsstraf i grove tilfælde.

STRAFFELOVENS §§ 267 og 268:
§267: Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år, jf. dog §§ 268 og 269.
Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke, hvis ærekrænkelsen angår en afdød og er begået senere end 20 år efter dødsfaldet, medmindre forholdet er omfattet af § 268.
§268: Den straf, der er nævnt i § 267, kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis
1) en alvorlig beskyldning er usand eller 2) en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie og beskyldningen er egnet til væsentligt at skade den forurettede.

FORSVARSADVOKAT MED SPECIALE I INJURIER OG ÆRESKRÆNKELSER

Er du sigtet eller tiltalt i en sag om injurierer og ærekrænkelse foreslår vi, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i sager om injurierer og ærekrænkelse. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi bred erfaring med netop sager om injurierer og ærekrænkelse, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er tiltalt eller sigtet. Du kan kontakte os på 7070 7112.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.