Scroll Top

Mandatsvig

MANDATSVIG

Som forsvarsadvokat er vi ikke uvant med sager vedrørende mandatsvig. Sager om mandatsvig er kendetegnet ved, at en person har misbrugt en adgang eller mulighed til at handle for en anden.

HVAD ER MANDATSVIG?
Efter Straffelovens § 280, nr.1 straffes den, der påfører en anden et formuetab ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne, for mandatsvig. Dette gælder tillige for den, der påfører en anden et formuetab ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for denne, at handle mod dennes tarv jf. Straffelovens § 280, nr.2. I begge dele af bestemmelsen kræves, at der foreligger et berigelsesforsæt, og mandatsvig er fuldbyrdet, når et formuetab er indtrådt, eller når der er en væsentlig risiko herfor.
Fælles for de to dele er, at der sker et misbrug af en adgang til at disponere i økonomiske anliggender af en anden person. Den første del af bestemmelsen handler om legitimationsmisbrug, hvor man misbruger en faktisk adgang til at disponere med virkning for en anden. Et eksempel herpå kan være, hvis man gør brug af en fuldmagt, som man har modtaget ved en fejl. Den anden del af bestemmelsen omhandler situationer, hvor der handles i strid med en pligt til varetagelse af en andens formueanliggender. Dette kan eksempelvis foreligge, når en person misbruger sin stilling i en virksomhed.

Bestemmelsen om mandatsvig har et særligt anvendelsesområde, når der foreligger misbrug af dankort. Udbyderen af dankort over for de forretninger m.fl., der indgår aftale om at modtage dankortbetalinger, garanterer et beløb på 4.000 kroner, hvis der ved betalingen er anvendt enten chip eller kode. Derfor er betalingsmodtageren sikker på at modtage betaling på op til 4.000 kroner. Hvis en betaling ikke er omfattet af denne garantiordning, skal forholdet straffes som bedrageri.

Endelig, findes der i Straffelovens § 299 en supplerende bestemmelse, og i medfør af denne straffes den, der i et formueanliggende, som han eller hun skal varetage for en anden, handler i strid med dennes økonomiske interesser.

STRAF:
Ved beløb under 10.000 kroner vil der normalvis idømmes bødestraf. Er der tale om grove tilfælde, vil dette kunne medføre op til flere års fængsel.

STRAFFELOVENS §§ 280 og 299
§ 280. For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for
derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab
1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller
2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

§ 299. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 280 foreligger, i et formueanliggende, som det påhviler den pågældende at varetage for en anden, ved tilsidesættelse af sin pligt påfører denne et betydeligt formuetab, som ikke erstattes inden dom i første instans.
Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 år straffes den, som ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel.

FORSVARSADVOKAT MED SPECIALE I MANDATSVIG
Er du sigtet eller tiltalt i en sag om mandatsvig anbefaler vi, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i sager om mandatsvig. Hos Nikolajsen Advokatfirma i har vi omfattende erfaring med sager om mandatsvig, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er tiltalt eller sigtet.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.