Scroll Top

Narkokriminalitet

Narkokriminalitet

Som forsvarsadvokat er vi ikke uvant med sager vedrørende narkokriminalitet. Narkokriminalitet er defineret som besiddelse og salg af stoffer som for eksempel hash, amfetamin, kokain. Forsvarsadvokaten vurderer sagen og vurdere om politiet overholder reglerne for indsamling af beviserne.

HVAD ER NARKOTIKAKRIMINALITET?
Straffebestemmelserne findes i lov om euforiserende stoffer og Straffelovens § 191. Disse bestemmelser foreskriver skærpet straf for visse grove overtrædelser. Efter lov om euforiserende stoffer §§ 1 og 2 består de strafbare handlinger i ind – og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af stoffer. Efter Straffelovens § 191 består den strafbare handling i at overdrage euforiserende stoffer. Man kan derfor ikke ifalde strafansvar efter Straffelovens § 191, hvis stofferne er til eget brug, idet der er krav om forsæt til overdragelse heraf. Her kan man dog ifalde ansvar efter lov om euforiserende stoffer, da disse også omfatter besiddelse af stoffer.

STRAF
Strafferammen i lov om euforiserende stoffer er bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. Straffelovens § 191 indeholder ikke en selvstændig kriminalisering, men fastsætter derimod forhøjede strafmaxima for grove overtrædelser af lov om euforiserende stoffer. Der skelnes i bestemmelsen mellem to grovhedskriterier. Hvis euforiserende stoffer overdrages til et større antal personer mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder, er strafmaksimum fængsel i 10 år. Straffen kan skærpes indtil 16 år, såfremt overdragelsen angår en betydelig mængde særlig farligt eller skadeligt stof, eller hvis overdragelsen af et sådant stof i øvrigt har haft særlig farlig karakter. Derfor kan man straffes med bødestraf eller op til 10 års fængsel.

Ved strafudmålingen lægges der ofte stor vægt på stoffets art og mængde, antallet af forhold og den tidsmæssige udstrækning af forholdene samt tiltaltes centrale eller mere underordnede rolle i forbindelse med narkotikakriminaliteten, herunder eksempelvis om tiltalte var sælger, bagmand eller mellemmand. Der tillægges desuden i strafudmålingen vægt på, om der er tale om systematisk og organiseret narkotikakriminalitet.

For besiddelse af få gram narkotika til eget brug vil der normalt idømmes bødestraf for forholdet. Er der derimod tale om videreoverdragelse, vil der normalt idømmes fængselsstraf – også selvom forholdet omhandler videreoverdragelse af få gram.

NARKOTIKAHÆLERI
Hvis men begår en efterfølgende strafbar virksomhed, der knytter sig til en overtrædelse af Straffelovens § 191, vil man efter omstændigheder kunne straffes for overtrædelse af Straffelovens § 190, dvs. hæleri.
Dette kan eksempelvis foreligge, hvis man modtager eller sikrer en anden et allerede indvundet udbytte eksempelvis ved at transportere sorte penge til en bank i udlandet.

STRAFFELOVENS §191
§191: Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. Angår overdragelsen en betydelig mængde særligt farligt eller skadeligt stof, eller har overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særligt farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1.

LOV OM EUFORISERENDE STOFFER §§ 1- 2
§ 1. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges til at bestemme, at stoffer, herunder stofgrupper, som efter internationale vedtagelser eller efter Sundhedsstyrelsens skøn frembyder ganske særlig fare i anledning af de euforiserende egenskaber, som stofferne har eller antages at have, ikke må forefindes her i landet, medmindre ministeren under ganske særlige omstændigheder og på nærmere af ham fastsatte vilkår meddeler tilladelse dertil. En given tilladelse kan senere tilbagekaldes.

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan bestemme, at euforiserende stoffer omfattet af stk. 1 kan ind- og udføres, sælges, købes, udleveres, modtages, fremstilles, forarbejdes, besiddes og anvendes i medicinsk øjemed som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug.

Stk. 3. Bortset fra forhold omfattet af en tilladelse efter stk. 1 eller en behandling efter stk. 2 er ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af sådanne stoffer forbudt.

§ 2. Sundheds- og ældreministeren bemyndiges endvidere til at bestemme, at stoffer, herunder stofgrupper, som vel ikke er af den i § 1 omhandlede art, men som dog efter internationale vedtagelser eller efter Sundhedsstyrelsens skøn frembyder fare i anledning af de euforiserende egenskaber, som stofferne har eller antages at have, her i landet kun må anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Stk. 2. Ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af disse stoffer er tilladt for apotekere og for personer eller firmaer, som af sundheds- og ældreministeren har fået særlig tilladelse dertil. Ministeren kan fastsætte almindelige begrænsninger med hensyn til de pågældendes virksomhed i så henseende og kan endvidere overfor enhver af de pågældende fastsætte særlige begrænsninger, ligesom han kan indskrænke eller tilbagekalde rettighederne med hensyn til stofferne.

Stk. 3. Køb og modtagelse fra apotekere og besiddelse af stofferne er endvidere tilladt for dem, der modtager stofferne i henhold til en efter almindelige regler lovlig recept eller rekvisition, jf. § 26 i lov nr. 209 af 11. juni 1954 om apotekervæsenet og de i medfør deraf udstedte forskrifter.

Stk. 4. I øvrigt er ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af disse stoffer forbudt.

FORSVARSADVOKAT MED SPECIALE I NARKOTIKAKRIMINALITET

Er du sigtet eller tiltalt i en sag om narkokriminalitet foreslår vi, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i sager om euforiserende stoffer. Forsvarsadvokaten har  omfattende erfaring med netop sager om narko, så tøv ikke med at kontakte os, hvi du er tiltalt eller sigtet. Du kan kontakte os på 7070 7112.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.