Scroll Top

Skattesvig

SKATTESVIG

Som forsvarsadvokat har vi massiv erfaring med sager om skattesvig. Der er tale om skattesvig, når en person eller et selskab helt eller delvist unddrager sig beskatning. Skattestraffesager berører både personer og selskaber, hvor personen eller selskabet bevist eller ved grov uagtsomhed har snydt i skat.

HVAD ER SKATTESVIG?
Svig med hensyn til betaling af skatter, told eller afgifter eller opnåelse af tilskud eller støtte fra det offentlige er kriminaliseret i Straffelovens §§ 289 og 289 a. Ved skattesvig forstås en ulovlig disposition, hvor skattepligten skjules eller ignoreres, dvs. hvor gerningspersonen betaler mindre i skat, end denne er forpligtet til ved at skjule oplysninger for skattemyndighederne. Straffelovens § 289 omfatter grove overtrædelser af speciallovgivningen, hvorfor det kan forekomme, at der sker overtrædelse af speciallovgivningen, uden at dette medfører en overtrædelse af § 289.

STRAF:
Straffelovens § 289 indeholder en strafferamme på op til 8 års fængsel. Alt efter handlingens omfang er straffen fra måneder til flere års fængsel. Det ses dog sjældent i praksis, at denne strafferamme anvendes fuldt ud.

STRAFFELOVENS §§ 289 og 289 a:
§ 289. Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særligt grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.
Stk. 3. Ved udmåling af tillægsbøde efter § 50, stk. 2, i forbindelse med overtrædelse af stk. 1 skal der lægges vægt på, om forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller når et større antal forbrydelser er begået.

§ 289 a. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der til brug for afgørelser om betaling eller tilbagebetaling af told eller afgifter til eller udbetaling eller tilbagebetaling af tilskud eller støtte fra danske myndigheder eller De Europæiske Fællesskabers institutioner eller andre fællesskabsorganer giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, herunder undlader at opfylde en oplysningspligt af betydning for sagens afgørelse med forsæt til at unddrage sig eller andre betaling eller med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling til sig eller andre.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der uretmæssigt udnytter en lovligt opnået fordel med hensyn til betalinger som nævnt i stk. 1, og den, der uretmæssigt anvender udbetalinger som nævnt i stk. 1 til andre formål end dem, de oprindelig var bevilget til. Dette gælder dog ikke ydelser, der bevilges til privat brug.
Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder kun anvendelse, hvor anden lovgivning ikke indeholder en tilsvarende regulering.
Stk. 4. Overtrædelser af stk. 1 eller stk. 2 af særligt grov karakter straffes efter § 289.

FORSVARSADVOKAT I SKATTESVIG
Er du sigtet eller tiltalt i en sag om skattesvig anbefaler vi, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i sager om skattesvig. Hos Nikolajsen Advokatfirma i har vi omfattende erfaring med sager om skattesvig, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er tiltalt eller sigtet.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.