Scroll Top

Tvang og frihedsberøvelse

Tvang og frihedsberøvelse

Som advokat med speciale i strafferet har vi mange sager vedrørende ulovlig tvang og frihedsberøvelse. I sager vedr. ulovlig tvang og frihedsberøvelse er det af afgørende betydning, at du har en erfaren forsvarsadvokat ved din side.

HVAD ER ULOVLIG TVANG?
Straffelovens § 260 omhandler ulovlig tvang, og består i, at en person tvinger en anden til at gøre, tåle eller undlade noget. Den ulovlige tvang kan for det første bestå i, at der er anvendt eller truet med en handling, som er strafbar. Dette kan eksempelvis være, ”hvis du ikke gør … får du tæsk”. Den ulovlige tvang kan også for det andet bestå i, at der er truet med at foretage noget som i sig selv er lovligt, men som det er strafbart at true med. Et eksempel herpå kan være, ”hvis du ikke gør …., siger jeg at du er straffet for …”. Det er et krav, at gerningsmanden har haft forsæt i den forstand, at gerningsmanden skal have forstået, at vedkommendes ord eller adfærd har en truende karakter. Det er ikke et krav, at vedkommende har haft forsæt til faktisk at gøre alvor af sin trussel.

STRAF:
Straffen vil typisk være fængsel i nogle dage eller måneder. Er der tale om at tvinge nogen til at indgå ægteskab, vil straffen normalt være over 1 års fængsel.
Straffen for overtrædelse af Straffelovens § 260 afhænger af de konkrete omstændigheder i sagen. Der findes dog en række forhold, som der ofte vil blive lagt vægt på ved strafudmålingen i sådanne sager. Der kan eksempelvis lægges vægt på, hvilken tvang gerningspersonen har anvendt, og om der i forbindelse hermed er anvendt vold eller trusler herom. Der kan tillige lægges vægt på den forurettedes alder og afhængighed af gerningspersonen. Det kan ydermere indgå i vurderingen, hvis der er været mere end en gerningsperson, dvs. hvor flere gerningspersoner har handlet i forening. Endelig, kan det have betydning, om overtrædelsen kan anses for fuldbyrdet, eller om der alene kan straffes for forsøg herpå efter Straffelovens §21.

STRAFFELOVENS § 260:
§260: Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes for ulovlig tvang den, som
1) ved vold eller ved trussel om vold, om betydelig skade på gods, om frihedsberøvelse eller om at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller at åbenbare privatlivet tilhørende forhold tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget,
2) ved trussel om at anmelde eller åbenbare et strafbart forhold eller om at fremsætte sande ærerørige beskyldninger tvinger nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, for så vidt fremtvingelsen ikke kan anses tilbørlig begrundet ved det forhold, som truslen angår.

Stk. 2. Tvinges nogen til at indgå ægteskab eller til en religiøs vielse uden borgelig gyldighed eller til at indgå i et andet ægteskabslignende forhold, eller fastholdes nogen ved tvang i et sådant ægteskab eller forhold, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.

Stk. 3. Tvinges nogen til at bære en beklædningsgenstand, der skjuler vedkommendes ansigt, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.

HVAD ER FRIHEDSBERØVELSE?
Frihedsberøvelse består i henhold til Straffelovens § 261, stk.1 i at røve en anden friheden, dvs. at hindre den pågældende i selv at bestemme sit opholdssted. Hvis en person ved trusler tvinges til at besøge eller flytte hen til en anden, eller omvendt hindres i at besøge eller flytte et sted hen, er der ikke tale om frihedsberøvelse, da dette er ulovlig tvang. Frihedsberøvelse forudsætter nemlig, at der sker en indespærring eller lignende tvungen forbliven på et nærmere afgrænset område. Derudover kræves der dog en vis udstrækning, idet meget kortvarige tilstande ikke er omfattet af bestemmelsen. Det kan derfor ikke anses for frihedsberøvelse, hvis det er en halv time, men der kan statueres frihedsberøvelse, såfremt denne har fundet sted i blot en eller to timer. Såfremt frihedsberøvelsen sker for vindings skyld, eller er langvarig, foreligger en kvalificeret form for frihedsberøvelse, hvorved strafansvaret skærpes.

STRAF:
Alt efter handlingens grovhed, er straffen fra måneders fængsel til flere års fængsel.

STRAFFELOVENS § 261:
§261: Den, som berøver en anden friheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Stk. 2. Sker det for vindings skyld, eller har frihedsberøvelsen været langvarig eller bestået i, at nogen uberettiget holdes i forvaring som sindssyg eller mentalt retarderet eller bringes i fremmed krigstjeneste eller i fangenskab eller anden afhængighed i fremmed land, er straffen fængsel indtil 12 år.

Stk. 3. Den, som ved grov uagtsomhed forvolder en frihedsberøvelse af den i stk. 2 nævnte art, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

FORSVARSADVOKAT I SAGER OM TVANG OG FRIHEDSBERØVELSE
Er du sigtet eller tiltalt i en sag om ulovlig tvang eller frihedsberøvelse anbefales det, at du benytter en forsvarsadvokat der har erfaring i sager om netop tvang og frihedsberøvelse. Hos Nikolajsen Advokatfirma har vi bred erfaring med netop sager om tvang og frihedsberøvelse, så tøv ikke med at kontakte os, hvi du er tiltalt eller sigtet. Du kan kontakte os på 7070 7112.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.