Scroll Top

Tyveri

Tyveri

Forsvarsadvokaten har omfattende erfaring med tyverisager. Sager om tyveri har ofte af simpel karakter, men kan omfatte større og af mere systematisk karakter. Brug derfor en dygtig forsvarsadvokat til sager om tyveri. Forskellen på tyveri og røveri er først og fremmest straffen, idet røveri straffes hårdere, hvilket er begrundet i den anden forskel på tyveri og røveri, nemlig at tyveri ikke omfatter brug af vold, eller trussel om vold.

HVAD ER TYVERI?
Ved tyveri forstås efter Straffelovens § 276, at en person uden besidderens samtykke tager en ting fra en anden. Man tilegner sig således på uretmæssig måde noget, som reelt tilhører en anden. Borttagelsen består i en fysisk flytning af tingen, og skal være forsætlig. Hvis borttagelsen sker i en spøg eller ved en fejltagelse, er der således ikke tale om tyveri

I Straffelovens §§ 293 og 293a reguleres brugstyveri, hvorefter den som uberettiget bruger en andens ting, kan straffes herfor. Tyveri adskiller sig fra brugstyveri ved, at tyveri kræver tilegnelse, dvs. at gerningsmanden efter tyveriet skal beholde tingen. Ved brugstyveri er der ikke krav til, at gerningsmanden efter tyveriet beholder tingen. Tages en ting alene med henblik på midlertidigt brug, er der således ikke tale om tyveri. Stjæler man en ting alene med henblik på ødelæggelse, foreligger der ligeledes ikke tyveri, idet dette betragtes som værende hærværk.

Slutteligt, skal det nævnes, at indbrudstyveri er særskilt reguleret i Straffelovens § 276 a. Tyveri – elementet er det samme som i Straffelovens § 276. Det der adskiller sig, er, at man ved indbrudstyveri skal vurdere, om adgangen til det fremmede hus kan anses for værende berettiget. Har man eksempelvis brudt en dør op, eller gået ind i eksempelvis et hus uden at have et ærinde i forhold til beboeren. Ligeledes anses det for indbrudstyveri, hvis man skaffer sig adgang ved at give et urigtigt indtryk af, at man at har et ærinde, herunder eksempelvis ved at ringe på dørklokken og bede om adgang på baggrund af et falsk ærinde.

STRAF:
For butikstyveri idømmes der normalt bødestraf, som fastsættes til det dobbelte af det stjålnes værdi. Er man straffet flere gange tidligere, kan der blive tale om fængselsstraf.
Straffen for brugstyveri er typisk er typisk bødestraf. Brugstyveri af biler idømmes normalt 14 – 30 dages fængsel, men er man under 18 år, vil straffen dog normalt være betinget med vilkår om samfundstjeneste.
Indbrudstyveri og tyveri af værdier over 10.000 kroner medfører fængselsstraf, men der kan blive tale om betinget fængsel, hvis man ikke er straffet tidligere.
Tyveri af meget store værdier og rambuktyveri kan medføre flere års fængsel.

STRAFFELOVENS §§ 276, 276 a, § 293 og §293 a:
§276: For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

§ 276 a. For indbrudstyveri straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til fremmed hus og uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse.

§ 293. Den, som uberettiget bruger en ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år, medmindre forholdet er omfattet af § 293 a. Under skærpende omstændigheder, navnlig når tingen ikke bringes tilbage efter brugen, kan straffen stige til fængsel i 2 år.
Stk. 2. Den, der uberettiget hindrer en anden i helt eller delvis at råde over ting, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Straffen kan stige til fængsel i 2 år, hvor der er tale om overtrædelser af mere systematisk eller organiseret karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

§ 293 a. For brugstyveri af motorkøretøj straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der uberettiget bruger et motorkøretøj, der tilhører en anden. Under særligt skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, kan straffen stige til fængsel i 4 år.

FORSVARSADVOKAT I TYVERISAGER
Er du sigtet eller tiltalt i en sag om tyveri anbefaler vi, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i sager om tyveri. Hos Nikolajsen Advokatfirma i har vi omfattende erfaring med tyverisager, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er tiltalt eller sigtet. Du kan kontakte os på 7070 7112.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.