Scroll Top

Vold med døden til følge

Vold/vold med døden til følge

Som forsvarsadvokater har vi ofte at gøre med voldssager. Sager om vold har fra samfundets side høj prioritet. Som udgangspunkt skal anklagemyndighedende have sendt sagen i retten indenfor 30 dage efter
politiet har sigtet en person. Herefter skal retten have berammet retsmøde indenfor 37 dage efter, at retten har modtaget sagen fra anklagemyndigheden.

Hvad er vold?
Vold deles ind i fire kategorier:

1. straffelovens § 244 – den mindst alvorlige kategori omfatter fx kraftige skub – typisk så man falder – små lette puf er ikke omfattet, slag såvel i form af lussinger, knytnæveslag og ”nødder”, rykken i hår, bid og lignende, spark mod ben, arme og krop.
Straf: en typisk straf, hvis man ikke tidligere er straffet for vold, for et enkelt knytnæveslag i ansigtet vil typisk medføre 40 dages fængsel. Er det begået i værtshusmiljøet vil straffen typisk være 30 dages fængsel. Er man tidligere straffet for vold kan straffen stige med indtil det halve. Er man ikke tidligere straffet vil straffen normalt blive gjort betinget (dvs. man ikke skal i fængsel) eventuelt med vilkår om, at man skal udføre samfundstjeneste

2. straffelovens § 245 – omhandler den mere alvorlige vold og mishandling – det er typisk slag med redskaber og ting, som fx slag med baseballkøller, jernrør, knojern, flasker og lignende samt knivstik. Spark i hovedet vil ofte blive kategoriseret under denne bestemmelse. Mishandling foreligger ved mere systematisk og længerevarende vold fx gentagende spark og slag mod en liggende person, der er hjælpeløs
Straf: der er et stort spænd i strafudmålingen alt efter hvilken vold der er udøvet. Et slag i hovedet med en flaske eller kast med en flaske på et værtshus vil typisk medfør 60 dages fængsel for den der ikke tidligere er straffet for vold, mens stik med en kniv kan medføre fængsel i flere måneder eller år alt efter, hvor alvorligt det er. Straffen bliver kun sjældent gjort betinget.

3. Straffelovens § 245a er en bestemmelse der udelukkende omfattet bortskæring af en pige/kvindes ydre kønsorganer.
Straf: en straf vil her typiske ligge på fængsel i 1 år eller opefter

4. straffelovens § 246 – omhandler den mest alvorlige vold, typiske hvor ofret dør som følge af voldsudøvelsen, og hvor det ikke har været gerningsmandens forsæt (vilje) at dræbe personen. Her vil der typiske være tale om alvorlige knivstik eller meget langvarig voldudøvelse med slag med genstande. Ryste vold af helt små babyer kan også komme i den kategori, men falder dog også nogle gange ind under straffelovens § 245.
Straf: flere års fængsel – der ikke gøres betinget.

STRAFFELOVEN §§ 244-246
§ 244 Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
Stk. 2. Begås forhold, der er nævnt i stk. 1, gentagne gange over en periode af en person i eller nært knyttet til den forurettedes husstand, uden at forholdet er omfattet af § 245, kan straffen stige til fængsel indtil 6 år.

§ 245 Den, der udøver et legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særligt skærpende omstændighed.
Stk. 2. Den, der uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 245a Den, der ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 246 Har et legemsangreb omfattet af § 245 eller § 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år.

FORSVARSADVOKAT SOM ER SPECIALIST I VOLDSSAGER
Er du sigtet eller for vold anbefales det, at du benytter en specialist i voldssager. Vi er forsvarsadvokater med denne erfaring.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.