Scroll Top

Dokumentfalsk

DOKUMENTFORFALSK

Som forsvarsadvokat har vi ført flere sager om dokumentfalsk, og derfor har vi et særligt indblik i netop denne type sager. En dygtig forsvarsadvokat kan hjælpe med at finde frem til de detaljer i sagen, som taler for frifindelse eller den mindst mulige straf.

HVAD ER DOKUMENTFALSK
Dokumentfalsk er en af de sagstyper, der oftest rejses tiltale for, inden for området økonomisk kriminalitet.
Sager om dokumentfalsk kan have forskellig karakter. Der kan fx være tale om forfalskning af eksamensbeviser, underskrifter eller ændringer af et dokuments faktiske indhold.

For at der kan dømmes for dokumentfalsk, skal den tiltalte have haft til hensigt at skuffe i retsforhold (forårsage en vildfarelse om dokumentets rigtighed eller ægthed). Dermed er der ikke et decideret krav om, at den tiltalte har haft et berigelsesforsæt. I mange tilfælde af dokumentfalsk har det dog imidlertid været motivet for overtrædelsen.
Straffelovens § 171 fastlægger gerningsindholdet og definitionen på dokumenter og falskneri heraf.

I samme kategori er der en bestemmelse om ”personelt falsk”. Det er typisk sager, hvor en person fremviser et kørekort, studiekort eller sygesikringsbevis, der ikke er personens eget, fx for at komme ind på et diskotek, selvom man er under 18 år. Eller man viser en anden persons kørekort til politiet, hvis man bliver standset, fordi man ikke selv har noget kørekort. I sidstnævnte tilfælde vil man, udover straf for personelt falsk, yderligere blive straffet efter færdselsloven, og har man ved sin kørsel fx kørt for stærkt eller begået andre overtrædelser af færdselsloven, vil man ud over straf herfor, også blive straffet for overtrædelse af straffelovens § 164 for at udsætte en uskyldig for straf.

STRAF
Straffelovens § 172 bestemmer strafferammen for overtrædelse af gerningsindholdet i straffelovens § 171.
Som udgangspunkt kan man blive idømt alt fra en bøde til 2 års fængsel for dokumentfalsk. I særligt grove tilfælde af dokumentfalsk kan den tiltalte idømmes op til 6 års fængsel.

Retspraksis er meget restriktiv og domstolene ser alvorligt på dokumentfalsk. Straffen vil derfor som udgangspunkt være ubetinget fængsel. Således vil et forfalske togkort typisk kunne medføre fængsel i 20 dage, mens mere ”alvorlige” dokumenter kan medføre fængsel i måneder eller år. En fængselsstraf vil dog ofte kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste i de mindre alvorlige tilfælde.

Det er sjældent, at strafferammen anvendes fuldt ud i sager om dokumentfalsk. Dette skyldes, at straffastsættelsen afhænger af den enkelte sags omstændigheder. En god forsvarsadvokat vil kunne hjælpe med at få fremdraget netop de momenter i sagen, som taler for den mindst mulige straf eller frifindelse.

STRAFFELOVENS § 171
§171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.
Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.
Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

STRAFFELOVENS § 172
§172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

ØVRIGE BESTEMMELSER
§ 173 Med straf som i § 172 angivet anses den, der benytter et med ægte underskrift forsynet dokument til at skuffe i retsforhold, når underskriften ved hjælp af en vildfarelse er opnået på et andet dokument eller på et dokument af andet indhold end af underskriveren tilsigtet.

§ 174 Den, som i retsforhold gør brug af et ægte dokument som vedrørende en anden person end den, hvem det virkelig angår, eller på anden mod dokumentets bestemmelse stridende måde, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

§ 175 Den, der for at skuffe i retsforhold i offentligt dokument eller bog, i privat dokument eller bog, som det ifølge lov eller særligt pligtforhold påhviler den pågældende at udfærdige eller føre, eller i læge-, tandlæge-, jordemoder- eller dyrlægeattest afgiver urigtig erklæring om noget forhold, angående hvilket erklæringen skal tjene som bevis, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.
Stk. 2 På samme måde straffes den, der i retsforhold gør brug af et sådant dokument eller en sådan bog som indeholdende sandhed.
Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2finder tilsvarende anvendelse, når dokumentet eller bogen er udfærdiget eller føres på andet læsbart medie.

§ 176 Med bøde eller fængsel indtil 3 år straffes den, der for at skuffe i samhandelen gør brug af genstande, som uberettiget er forsynet med offentligt stempel eller mærke, der skal afgive borgen for genstandens ægthed, art, godhed eller mængde.
Stk. 2 Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den, der på samme måde gør brug af genstande, som uberettiget er forsynet med privat stempel, mærke eller anden betegnelse, der tjener til at angive noget genstanden vedrørende forhold, som er af betydning for samhandelen.
Stk. 3 Med straf som ovenfor angivet anses den, der på samme måde gør brug af genstande, på hvilke lovligt anbragt stempel, mærke eller betegnelse er forvansket eller fjernet.

§ 177 Med fængsel indtil 8 år anses den, der gør brug af eftergjort eller forfalsket stempelpapir, stempelmærker, andre til berigtigelse af offentlige skatter og afgifter tjenende mærker samt postfrimærker. Med en forholdsmæssig mindre straf anses den, der gør brug af tidligere benyttet papir eller mærker, på hvilke tegnet på den tidligere benyttelse er fjernet.
Stk. 2 Reglen i § 169 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til stempelmærker, postfrimærker og lignende frigørelsesmidler.

§ 178 Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som for at skille nogen ved hans ret tilintetgør, bortskaffer eller helt eller delvis ubrugbargør et bevismiddel, der er tjenligt til at benyttes som sådant i et retsforhold.

§ 179 Den, som for at skuffe med hensyn til grænserne for grundejendom, grundrettigheder eller rettigheder med hensyn til vandløb eller vandstrækninger sætter falsk skelsten eller andet mærke for disse eller flytter, borttager, forvansker eller ødelægger sådant mærke, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

 

FORSVARSADVOKAT SOM SPECIALIST I DOKUMENTFALSK
Er du sigtet eller tiltalt i en sag om dokumentfalsk anbefales det, at du benytter en forsvarsadvokat der er specialist i sager om dokumentfalsk. Hos Nikolajsen Advokatfirma i Aarhus har vi bred erfaring med netop sager om dokumentfalsk, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du er tiltalt eller sigtet. Du kan kontakte os på 7070 7112.

KONTAKT

Vi er forsvarsadvokater med kontor i Aalborg, Aarhus, Odense og København,
men kan hjælpe dig overalt i landet, uanset hvor du bor.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf: +45 70 70 71 12 for en uforpligtende snak,
så giver vi en vurdering af sagen og af dine muligheder.
Du skal også være velkommen til at skrive til mail info@nikolajsen.nu.

Med os ved din side, er du sikker på et stærkt forsvar fra en specialist i strafferet.